De lessentabellen bestaan uit een combinatie van lessen in het basispakket en enkele optie-uren. Deze optie-uren kan onze school vrij inrichten. Zo kunnen wij onze eigen accenten leggen.

Door het aanbieden van het vak ecologie wil het atheneum haar zorg om het milieu en milieubehoud doorgeven aan de komende generaties. Ecologie sluit aan bij verschillende andere vakken en richtingen zoals aardrijkskunde, zedenleer en economie. Op een wetenschappelijk onderbouwde manier wordt milieubewust gedrag bespreekbaar gemaakt. De leerlingen leren inzien dat de beïnvloeding van het milieu ecologische, socio-economische, ethische en esthetische gevolgen heeft. Het vak moet bijdragen tot een ecologisch correcte levenshouding en zal resulteren in de ecologisering van de hele school. Ecologie wordt aangeboden aan leerlingen uit de exact-wetenschappelijke richtingen.

Artistieke vorming breekt met het traditionele lessenpatroon. De leerkrachten artistieke, beeldende en muzikale vorming bundelen hun krachten en steken cultuurbevorderende projecten in elkaar. Artistieke vorming prikkelt en vormt het cultuurbewustzijn van de leerlingen vanuit een stevige theoretische basis. Het brengt hen naar musea en dansvoorstellingen, naar een bijzondere film, een musical of opera, een vernissage of een klassiek of hedendaags theaterstuk.

In het vak informatica leren de leerlingen algoritmisch denken met toepassingen op de computer. Zij krijgen een aantal praktische problemen voorgeschoteld die ze via een zelfgeschreven computerprogramma oplossen. Na een eerste verkenningsfase wordt de nodige wetenschappelijke kennis opgefrist en waar nodig aangevuld.

Het vak wetenschappelijk werk biedt de mogelijkheid vérder te gaan dan de lessen wetenschappen uit de basisoptie. De zelfwerkzaamheid van de leerlingen staat hier centraal. De leerlingen werken experimenten uit en leren bij de verwerking en interpretatie ook de nodige ICT-vaardigheden. Afhankelijk van de interesses van de leerlingen worden thema’s uitgediept die aansluiten bij de theorie of de actualiteit. In het vak is er ook ruimte om bijvoorbeeld een eenvoudig toestel te maken, kennis te maken met technieken en software die in bedrijven en onderzoekscentra gebruikt worden of een uiteenzetting van een expert te volgen. Door de gebruikte werkvormen ontwikkelen de leerlingen attitudes om zelfstandig en in groep te werken en om levenslang te leren.

In de lessen filosofie ontdekken de leerlingen de filosofische basis van onze cultuur. Via inzichten van filosofen uit verschillende tijden en van verschillende continenten kunnen de leerlingen hun eigen visie verrijken. Zij leren abstracter denken en trainen de technieken van het filosoferen. Dit maakt van jongeren kritische denkers, goede luisteraars en misschien gelukkigere mensen.

Het vak bedrijfsbeheer wordt voor niet-economen ingericht. Dit vak wordt optioneel aangeboden speciaal voor leerlingen uit de richtingen wetenschappen-wiskunde en humane wetenschappen. Op deze manier kunnen zij gedurende 2 uur per week een grondig inzicht verwerven in de manier waarop bedrijven werken en kennis vergaren over de leefwereld van zelfstandigen en ondernemers.